Vedtægter for Randers Sportsfisker Klub

§1 Navn og hjemsted

 • 1.1 Klubbens navn er Randers Sportsfisker Klub (RSK)
 • 1.2 Klubben er hjemhørende i Randers Kommune
 • 1.3 Klubbens CVR: 29663084

§2 Formål

 • 2.1 Det er klubbens formål, at tilbyde medlemmerne rammer for fiskeri med fiskestang og snøre samt andre håndredskaber, som ligger inden for grundlaget for fiskeristyrelsens lystfiskertegn.
 • 2.2 Det er klubbens formål, gennem leje af fiskevand, at tilbyde medlemmerne mulighed for fiskeret som er eksklusivt for medlemmer, samarbejdsforeninger og dagkortsfiskere i den udstrækning der er beskrevet i RSK´s regulativ.
 • 2.3 Det er klubbens formål, at tilbyde medlemmerne fysiske rammer til forsamling herunder:
  • Klublokale i Randers Kommune.
  • Det af klubben ejede medlemshus i Gjerrild.
 • 2.4 Det er klubbens formål, at udbrede kendskabet til lystfiskeri, gennem aktiviteter tilrettelagt internt i klubbens lokaler og eksternt.
 • 2.5 Det er klubbens formål, gennem medlemsaktiviteter, at tilgodese et socialt fællesskab med vidensdeling og dygtiggørelse, som rammer bredt inden for lyst- og sportsfiskeri.
 • 2.6 Det er klubbens formål, gennem aktiv deltagelse i vandpleje, at medvirke til at opretholde og udvikle rammerne for fiskenes forplantning og levevilkår – primært i de vandsystemer, som gennemstrømmer RSK-fiskevand.
 • 2.7 RSK skelner ikke værdimæssigt mellem begreberne ”sportsfiskeri” og ”lystfiskeri”.
 • 2.8 Garnfiskeri og undervandsjagt ligger ikke inden for rammerne af RSK´s virke.
 • 2.9 Det er klubbens formål gennem sit virke, at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv, og deltage aktivt og engageret i klubben, samfundslivet og den demokratiske samfundsstruktur.

§3 Medlemskab

 • 3.1 Enhver, som kan tilslutte sig RSK´s vedtægter og regulativer kan optages som medlem.
 • 3.2 Enhver, som kan dokumentere et betalt RSK-kontingent for det gældende år, regnes som medlem af klubben.
 • 3.3 Medlemskab tilbydes som senior-, familie- og juniormedlemsskab.
 • 3.4 Det er det enkelte medlems ansvar, at holde sig opdateret om ændringer i vedtægter og regulativer. Disse formidles gennem RSK´s klub information.
 • 3.5 RSK´s klub information skal være tilgængelig for alle medlemmer på klubbens hjemmeside eller ved opslag i klublokalet. Bestyrelsen kan efter eget valg sende klub information til de medlemmer, som har oprettet mailadresser hos klubbens kasserer.
 • 3.6 Der påhviler ikke medlemmer af RSK nogen personlig økonomiske hæftelse for de forpligtelser der påhviler klubben.
 • 3.7 Medlemmer og gæster som deltager i klubbens arrangementer deltager på eget ansvar og risiko.

§4 Den ordinære generalforsamling

 • 4.1 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
 • 4.2 Senior- og familie medlemskab, giver ved fremmøde, ret til én stemme på generalforsamlingen – juniormedlemsskab giver ikke stemmeret.
 • 4.3 Klubbens årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned, i et af bestyrelsen udpeget egnet lokale.
 • 4.4 Indkaldelse til generalforsamling, med angivelse af tid og sted, varsles til alle medlemmer gennem RSK´s klub information, senest 3 uger før den afholdes.
 • 4.5 Forslag til generalforsamlingens dagsorden, skal fremsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
 • 4.6 Den endelige dagsorden, vedlagt nøgletal fra det forgangne års regnskab, skal formidles til medlemmerne gennem RSK´s klub information senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
 • 4.7 Generalforsamlingen ledes af en dirigent.
 • 4.8 Forslag fremsat til generalforsamlingen, uden virkning for RSK´s vedtægter, afgøres ved simpelt
  flertal.
 • 4.9 Forslag fremsat til generalforsamlingen, som medfører ændringer i RSK´s vedtægter, kan besluttes hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.
 • 4.10 Afstemning på generalforsamlingen kan afgøres ved håndsoprækning
 • 4.11 Afstemning på generalforsamlingen skal være skriftlig, hvis enten bestyrelsen eller minimum 3 fremmødte medlemmer ønsker det.
 • 4.12 Det er bestyrelsens ret, i de tilfælde hvor offentlig myndighed sætter begrænsninger for fysisk forsamling, at indkalde medlemmerne til en virtuel nødgeneralforsamling.

§5 Generalforsamlingens dagsorden

 • 5.1
 • a. Valg af dirigent
  b. Formandens beretning
  c. Kassererens fremlæggelse af årets regnskab til godkendelse
  d. Fastsættelse af kontingent
  e. Indkomne forslag
  f. Valg til bestyrelse og suppleanter
  g. Valg af revisorer
  h. Eventuelt

§6 Ekstraordinær generalforsamling

 • 6.1 Bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det.
 • 6.2 Bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 20 af klubbens medlemmer fremsender en skriftlig begæring derom.
 • 6.3 En ekstraordinær generalforsamling begæret af mindst 20 medlemmer, skal følges af en navneliste på disse, en begrundelse for begæringen, samt et skriftligt formuleret forslag som kan indskrives på generalforsamlingens dagsorden.
 • 6.4 Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling med tilhørende dagsorden, skal ske på RSK´s klub information senest 14 dage efter skriftlig begæring herom er fremsat. Varsler og tidsfrister følger samme procedurer som til klubbens ordinære generalforsamling.

§7 Bestyrelsen

 • 7.1 Klubben tegnes af formanden og kassereren
 • 7.2 Ethvert medlem over 18 år, kan opstille og vælges til klubbens bestyrelse.
 • 7.3 Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges af generalforsamlingen
 • 7.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen.
 • 7.5 Navne på formand, næstformand og kasserer formidles umiddelbart efter konstitueringen i RSK´s medlems information.
 • 7.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer heriblandt enten formand eller næstformand er til stede. I tilfælde af stemmelighed har formanden, eller i hans fravær, næstformanden den afgørende stemme.
 • 7.7 Det er den siddende bestyrelses ret, at udstede regulativer som afvejer, præciserer og sætter rammer for fiskeri, færdsel og aktivitet ved vores fiskevande og lokaler, med den hensigt, at tilgodese klubbens formål på både kort og lang sigt.
 • 7.8 Vedtagelse af ændringer i klubbens regulativer kræver at den samlede bestyrelse er til stede.
 • 7.9 Suppleanter kan deltage i klubbens bestyrelsesmøder uden stemmeret.
 • 7.10 Bestyrelsen afgår skiftevis hvert andet år, således at 2/5 er på valg et år, og 3/5 er på valg det det følgende år. Genvalg kan finde sted.
 • 7.11 Det er bestyrelsens ret, at nedsætte udvalg og arbejdsgrupper som tjener til at tilgodese klubbens interesser. Disse udvalg og arbejdsgrupper kan, med bestyrelsens godkendelse, bestå af både klubmedlemmer og eksterne ressourcepersoner.

§8 Regnskab og økonomi

 • 8.1 Regnskabsåret følger kalenderåret
 • 8.2 Regnskabet føres løbende af kassereren
 • 8.3 Klubbens kassebeholdning og bankkonti administreres af formand og kasserer.
 • 8.4 Kassereren og formanden er over for foreningens ansvarlig for de af foreningen betroede midler – kassebeholdning, bankkonti og værdibeviser.
 • 8.5 Klubbens årsregnskab med tilhørende balance, skal inden den ordinære generalforsamling godkendes med signatur af klubbens to valgte revisorer.

§9 Særlige medlemskaber

 • 9.1 Den af generalforsamlingen valgte bestyrelse er kontingentfri i den valgte periode
 • 9.2 Det er bestyrelsens ret, at meddele klubbens lodsejere kontingentfrit medlemskab.
 • 9.3 Det er bestyrelsens ret, at meddele personer fra GØF´s faste pasningsordning kontingentfrit medlemskab.
 • 9.4 Det er bestyrelsens ret, at meddele personer der har bidraget med et stort og uegennyttigt arbejde for klubben et kontingentfrit årsmedlemsskab.
 • 9.5 Generalforsamlingen kan ved afstemning, efter indstilling fra bestyrelsen, udnævne en person til ”RSK-æresmedlem”. Indstillingen kan ske på baggrund af et medlems helt særligt store og uegennyttige arbejde for klubben.
 • 9.6 En udnævnelse som ”RSK-æresmedlem” er som udgangspunkt livsvarigt.
 • 9.7 Alle der indgår i kategorien ”Særlige medlemskaber” er underlagt samme rettigheder og pligter, som almindelige medlemskaber.
 • 9.8 Alle der indgår i kategorien ”særlige medlemskaber” skal registreres af kassereren, og denne fortegnelse er efter forespørgsel, tilgængelig for alle medlemmer af RSK.

§10 Eksklusion af et medlem

 • 10.1 Det er bestyrelsens ret, at ekskludere et medlem, som bevidst overtræder klubbens vedtægter og regulativer, eller på anden måde groft modarbejder foreningens interesser.
 • 10.2 Et ekskluderet medlem har efter skriftlig anmodning til formanden, ret til at få eksklusionen afprøvet på førstkommende generalforsamling. Medlemmet har her møde- og taleret.
 • 10.3 Enhver prøvning af bestyrelsens eksklusion af et medlem, afgøres som skriftlig afstemning med simpelt flertal, og en sådan afstemning indsættes som et punkt på generalforsamlingens dagsorden umiddelbart efter formandens beretning.
 • 10.4 Et ekskluderet medlem har ret til udbetaling, af den del af det indbetalte kontingentet som fremdeles ikke kan udnyttes i kontingentåret.
 • 10.5 Hvis et ekskluderet medlem skulle ønske at genoptage medlemskabet i RSK, kan det tidligst ske 3 år efter eksklusionen. Det kræver følgende en erkendelse af tidligere konfliktområde, samt en fremtidig forståelse og tilslutning til RSK´s vedtægter og regulativer.

§11 Foreningens opløsning

 • 11.1 En afstemning om RSK´s opløsning, afviger fra generalforsamlingens kendte afstemningsregler.
 • 11.2 En opløsning af klubben kan ske efter to på hinanden følgende generalforsamlinger, med et tidsspænd fra første til anden generalforsamling på mindst 3 måneder.
 • 11.3 På første generalforsamling kræves der et fremmøde på minimum 75% af de registrerede medlemmer, og hvis forslaget om opløsning opnår minimum 75% tilslutning indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling efter 3 måneder.
 • 11.4 På efterfølgende generalforsamling vil forslaget om klubbens opløsning være gældende hvis der blandt de fremmødte opnås et simpelt flertal.
 • 11.5 Ved opløsning af klubben, skal klubbens aktiver anvendes i sportsfiskerforeninger omfattet af folkeoplysningsloven.
 • 11.6 Enhver afstemning om RSK´s opløsning er skriftlig og der kan kun stemmes ved fysisk fremmøde.

Bestyrelsens forslag til vedtægter for RSK udfærdiget 28/02-2022, til vedtagelse efter afstemning på klubbens ordinære Generalforsamling d. 22/3 – 2022.

Vedtægter for Randers Sportsfisker Klub kan hentes som PDF-fil via dette link.